Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยรุ่น4 12/01/2558
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ 05/01/2558
การอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 26/11/2557
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 4"12/11/2557
มกอช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับโครงการเกษตรสีเขียว(Green City) 11/11/2557
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ 17/10/2557
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน 23/09/2557
โครงการฝึกบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"รุ่นที่ ๙3/09/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 22/07/2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี2557 11/06/2557
ขอเชิญส่งบุคคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม 11/06/2557
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์06/06/2557
ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ 09/06/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงาน09/06/2557
โครงการฝึกบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่505/06/2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่605/06/2557
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Phylogenetics Tree Reconstruction รุ่นที่ 4 30/04/2557
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมเรียนเชิญผู้สนใจเข้าโครงการฝึกอบรม 15 หลักสูตร 30/04/2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ" จำนวน 2 หลักสูตร02/05/2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เทคนิคการจัดจำแนกสาหร่ายและแพลงก์ตอนเบื้องต้น18/04/2557
โครงการอบรมในหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกซ์(ระบบ e-Gp) รุ่นที่ 5 23/04/2557
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี2557 23/04/2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่425/04/2557
สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค ตามมาตราฐาน ISO27001:2013" 18/04/2557
มส.นักเรียนทุนไทยขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเทคนิคการประชุมระหว่างประเทศและพัฒนาภาวะผู้นำ 4 หลักสูตร 18/04/2557
โครงการ workshop on promoting partnerships to develop local agriculture and the food industry 31/03/57
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 19/03/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี57 จำนวน 45 หลักสูตร 11/03/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรกฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง12/03/57
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 57 จำนวน 20 หลักสูตร 12/03/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรCertificate for Cloud Specialists รุ่นที่2 03/03/57
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 28/02/57
ขอเิชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี2557 20/02/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชิวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน17/02/57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน)ปีการศึกษา2557 13/02/57
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 10/02/57
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการค้าอุตสาหกรรม รุ่น1 07/02/57
ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 07/02/57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปี2557 04/02/57
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารประจำปี2557 04/02/57
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2557 04/02/57
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 04/02/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์03/02/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การรุ่นที่503/02/57
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่4 22/01/57
หลักสูตรฝึกอบรม Public Coursesปี2557 29/01/57
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคบากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 255724/01/57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมประจำปี2557 28/01/57
การฝึกอบรมหลักสูตรLeadership Succession Program 22/01/57
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21/01/57
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรตัวคุณโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงวิชาครองตน 17/01/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 21/01/57
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน 10/01/57
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 10/01/57
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การรุ่นที่5 14/01/57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13 (CDIC 2014)" 13/01/57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยรุ่นที่207/01/57
ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสมัยใหม่ Kaset Mini Financial Business Management26/12/56
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน07/01/57
โครงการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหลักกฏหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ 27/12/56
สวทช. ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรไอซิทีสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการสายงานไอซีที 07/01/57

ฐานข้อมูล กพจ.

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บกรมประมง