Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)


15. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พันธุ์ไม้น้ำจืด และการจัดการฟาร์ม

(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนรวมของเกษตรกร

(5) ดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(6) กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล

(7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(8) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     โดยแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 12  ศูนย์ ดังนี้

  1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ      งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มวิชาการ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง 

(๒)    จัดทำกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓)    ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คำปรึกษา  เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  ในการจัดทำและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม  รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการศึกษาวิจัย 

(๔)    ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย  สำรวจรวบรวมข้อมูล  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย

(๕)    จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ

(๖)    ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่  ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 

(๒)    ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓)    จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน

(1)    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำปิด ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น

(2)    จัดทำแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็ก กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(3)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

(4)    เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(5)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(1)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม

(2)    จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

(3)    ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน

(4)    เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม

(5)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(1)    ศึกษ าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(2)    จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(3)    ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

(4)    เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม            การตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(5)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์  ชีววิทยา และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม  โรคและการผลิตสัตว์น้ำสวยงามปลอดโรค อาหารสัตว์น้ำสวยงามการลำเลียงขนส่ง และการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมือง

(๒)    ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ำ  โรค  ศัตรูพรรณไม้น้ำ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง

(๓)    ศึกษา  วิจัย  ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และการจัดทำมาตรฐานฟาร์มผลิตสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 

(๔)    ศึกษา วิจัย ด้านเศรษฐกิจการผลิต การพัฒนาระบบการตลาด และการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

(๕)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานผลผลิต  สัตว์น้ำสวยงาม

(๖)    ให้บริการทางวิชาการด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ตลอดจนสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ  ให้แก่สถาบันต่าง ๆ  ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)    วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)    ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)    ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)    ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)    เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(๙)    กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์   น้ำจืด ในกำกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 30 ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑)    ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒)    วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓)    ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔)    ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕)    ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖)    ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗)    เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง  และแม่ฮ่องสอน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     8.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

     8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     10.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

     10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

     10.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย  หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

     11.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)

      รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสุรินทร์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     12.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

     12.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

     12.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     13.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     13.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     13.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

๑4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  สระแก้ว ตราด และจันทบุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     14.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

     14.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

     14.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

๑5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนครนายก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     15.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     15.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

๑6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี  สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

     16.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     16.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     16.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

๑7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     17.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

     17.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

๑8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และกระบี่

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     18.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     18.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)

     รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส 

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

     19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

     19.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส