Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

 


นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด